Dizertační práce, 2007

Dizertační práce s názvem Analýza spontánního výtvarného projevu na druhém a třetím stupni se především zabývá empirickým zkoumáním daného fenoménu. Cílem práce je zhodnocení a aktualizování pojetí spontaneity v oblasti výtvarné pedagogiky. Práce se zaobírá vymezením pojmů, mírou podpory a do jisté míry i efektivitou daného projevu. Práce má charakter případové studie, kdy případem je spontaneita v prostředí výtvarné výchovy. Důraz je kladen na podporu spontaneity dospívajících. Výzkumná část práce má chronologický charakter. Výzkum využívá smíšené strategie, kombinuje kvalitativní a kvantitativní přístupy výzkumu. Výzkumný aparát je tvořen dotazníkem pro učitele výtvarné výchovy, rozhovorem s učiteli výtvarné výchovy, dotazníkem pro žáky, participačním pozorováním v hodinách výtvarné výchovy a rozborem produktů činnosti.

Více na: https://is.muni.cz/th/124222/pedf_d/